Privacy Statement

Artikel 1 Inleiding

In dit Privacybeleid leggen wij uit hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens. Helptopay.nl stelt, net zoals aan haar eigen diensten, de hoogste eisen aan de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en andere personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Helptopay.nl verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover U daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, dan wel wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen U en Helptopay.nl of wanneer Helptopay.nl voor de verwerking een gerechtvaardigd belang heeft op grond van de Wet.

De verwerking van persoonsgegevens door Helptopay.nl is beperkt tot een absoluut minimum. Helptopay.nl zal uw persoonsgegevens nooit uit eigen beweging verstrekken aan derden, behoudens de gevallen die beschreven zijn in dit Privacy statement.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit privacy statement? Of wilt u weten welke persoonsgegevens Helptopay.nl van u heeft, of wilt u deze laten verwijderen of overdragen? Stuurt u dan uw verzoek naar: info@helptopay.nl.

Artikel 2 Definities

 • Helptopay.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BEER N TEA B.V.”, gevestigd aan het Saksen Weimarplein 6 te (4818 LD) te Breda (kvk: 62072919) treedt op als verantwoordelijke partij voor de uitvoering van dit beleid en als verwerkersverantwoordelijke van de Persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens: ieder gegeven dat kan worden herleid tot een persoon.
 • Privacy statement: het beleid van Helptopay.nl aangaande de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in dit document.
 • Website: de websites van Helptopay.nl: www.helptopay.nl.
 • Diensten: de door Helptopay.nl te verrichten c.q. verrichtte diensten c.q. te leveren diensten.

Artikel 3 Gegevensverwerking

 • Door Helptopay.nl worden Persoonsgegevens verwerkt die door U worden aangeleverd, of omdat Helptopay.nl deze in het kader van haar dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgt. Het betreft onder meer de volgende Persoonsgegevens.
  • Contactinformatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens;
  • Identificatie: geboortedatum, geboorteplaats, nummer van het identiteitsbewijs, indien u ten behoeve van de Dienst moet worden geïdentificeerd.
  • Digitale gegevens: IP-adres, locatie, WIFI-netwerk, die door uw apparaat of webbrowser worden verstrekt bij bezoek aan de Website.
 • U bent niet verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk dat u bepaalde Persoonsgegevens verstrekt om ons in staat te stellen de door u gevraagde Diensten te verrichten.

Artikel 4 Gebruik

 • De door Helptopay.nl ontvangen Persoonsgegevens worden (uitsluitend) gebruikt:
  • om de Diensten te verrichten die u met Helptopay.nl bent overeengekomen c.q. uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen u en Helptopay.nl;
  • ter uitvoering van een betalingstransactie;
  • om u op de hoogte te houden van het aanbod van Helptopay.nl door het toezenden van een (nieuws)brief;
  • contact met u op te nemen indien u ons heeft benaderd met een vraag of verzoek;
  • te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om een deugdelijke administratie te voeren (facturatie).
 • De Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan (i) nodig is voor het uitvoeren van de Diensten van Helptopay.nl of (ii) zolang als Helptopay.nl bij Wet of de daaruit voorvloeiende lagere regelgeving verplicht is de Persoonsgegevens te bewaren. Daarna worden uw Persoonsgegevens verwijderd. Daarbij heeft Helptopay.nl de volgende termijnen vastgesteld:
  • Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van een Dienst: ten behoeve van de wettelijke verplichting tot het voeren van een administratie (7 jaar);
  • Persoonsgegevens door u verstrekt middels uw apparaat door bezoek aan de Website: binnen één jaar na ontvangst;
  • Persoonsgegevens die worden verstrekt ten behoeve van een sollicitatie: binnen 14 dagen na afloop van het sollicitatietraject.

Artikel 5 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 • Helptopay.nl verstrekt uw Persoonsgegevens nooit aan derden, anders dan in het geval dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u ter zake de levering van de Diensten. Denkt u hierbij aan Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om in opdracht van u dienst of producten af te nemen bij derden dan wel het noodzakelijk gebruik van systemen en software van derden partijen voor de levering van Diensten.
 • Deze informatie wordt (uitsluitend) verstrekt aan de derde die ten behoeve van Helptopay.nl behulpzaam is bij het uitvoeren van de Dienst dan wel ondersteunende diensten verleend ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. Deze Persoonsgegevens mogen door deze derde uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de Dienst van Helptopay.nl. Helptopay.nl legt de afspraken die zij met deze derden maakt ten aanzien van de Persoonsgegevens contractueel vast.

Artikel 6 Cookies

 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen u niet altijd direct identificeren aan de hand van cookies.
 • Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook aan u door middel van een pop-up venster. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. In ons geval zijn dit uitsluitend analytische cookies (Google). We gebruiken deze informatie om rapporten op te stellen, de website te testen en te verbeteren door het monitoren van het gebruik van onze Website. Deze cookies verzamelen informatie, bijvoorbeeld over het aantal bezoeken per pagina, de bezoekduur en hoe vaak op een bepaalde link wordt geklikt.

Artikel 7 Externe verwijzingen

 • Op de Website komen verwijzingen voor naar andere websites. Indien u op deze links klikt verlaat u onze Website en hebben wij niet langere controle over de Persoonsgegevens die van u worden verzameld. Wij adviseren u dan ook het privacy beleid van deze organisaties te bekijken.
 • Op de Website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Door op deze klop te drukken wordt u doorverwezen naar Facebook en/of Twitter, waarbij door hen een cookie wordt geplaatst. U wordt geadviseerd de privacyverklaring van Facebook, van Twitter , LinkedIn en Instagram te bekijken.

Artikel 8 Uw rechten

 • Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u het recht:
  • om bij Helptopay.nl uw Persoonsgegevens op te vragen;
  • uw Persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen indien de Persoonsgegevens onjuist zijn of onvolledig;
  • een verzoek te doen uw Persoonsgegevens te verwijderen;
  • en een verzoek te doen uw Persoonsgegevens over te dragen aan een derde, door het verzenden van uw verzoek naar: info@helptopay.nl.
 • Helptopay.nl reageert binnen veertien (14) dagen op uw verzoek.
 • Helptopay.nl kan de gegevens niet verwijderen indien Helptopay.nl op grond van de Wet verplicht is de gegevens waarvan de Persoonsgegevens deel uit maken te bewaren. Die geldt (onder meer) ten aanzien van de boekhoudverplichting van Helptopay.nl.

Artikel 9 Beveiliging

 • Helptopay.nl treft zowel technische als organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens van de klant te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc..
 • Als er sprake is van een mogelijk lek van Persoonsgegevens, zoals wanneer er sprake is van hacking en/of diefstal, dan zal Helptopay.nl dit direct melden aan de autoriteiten en aan de betreffende betrokkene.

Artikel 10 Wijzigen van het Privacy Statement

Helptopay.nl behoudt zich alle rechten voor om dit Privacy statement (eenzijdig) te wijzigen of bij te werken wanneer Helptopay.nl dit passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften, of om te voldoen aan de behoeften van onze klanten. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op de Website en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer het Privacy statement voor het laatst is bijgewerkt. Wij adviseren u dan ook het Privacy statement van tijd tot tijd te bekijken.


Versie: 12 april 2020